Weer naar school!

Het is definitief! Volgende week maandag, 8 juni 2020, zijn alle leerlingen weer welkom op school!  

Om de heropening van de school goed te laten verlopen, volgen wij de richtlijnen van het RIVM en het protocol, opgesteld door de PO-Raad. Maar wij hebben ook u en de kinderen nodig om het voor medewerkers en gezinnen zo veilig mogelijk te houden. In samenspraak met het directieberaad van Panta Rhei, onze medezeggenschapsraad en het team van Essesteijn zijn onderstaande richtlijnen besproken en vastgesteld. Wilt u onderstaande informatie goed doorlezen en met uw kinderen bespreken? 

Algemeen
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school. De uitzondering is dat als kinderen zelf in een risicogroep zitten er (op initiatief van de ouders) individuele afspraken gemaakt kunnen worden. 
2. De schooltijden zijn weer als vanouds, wij beginnen om 8.45 uur en eindigen om 15.00 uur, op woensdag sluit de school om 12.30 uur. 

Afstand
3. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
4. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
5. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. 

In de school
6. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet in het schoolgebouw, tenzij (uitzonderingen) op uitnodiging van de school.
7. Oudergesprekken worden zoveel mogelijk online of buiten het schoolgebouw gevoerd. Uitzonderingen zijn gesprekken met een bijzondere zorg (waarbij meerdere partijen betrokken zijn).
8. Externe partijen worden zoveel mogelijk buiten lestijden om in het gebouw toegelaten.
9. De hygiënemaatregelen (schoonmaak, handen wassen etc.) blijven bestaan zoals ingezet tijdens de heropening van de school op 11 mei. 

De middagpauze en TSO
10. De leerkrachten eten tot de zomervakantie met de kinderen in de klas. De TSO medewerkers houden toezicht op het buitenspelen (elke klas gaat een half uur naar buiten). 
11. Ouders die geen gebruik maken van de TSO, kunnen hun kinderen aanmelden bij Kinderstralen, indien zij de kinderen willen laten overblijven. Kinderen die niet zijn aangemeld eten thuis.  

Brengen en halen
12. Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school! 
13. Ouders mogen op het voorplein tot aan de pionnen het schoolplein opkomen om hun kinderen te brengen
14. Ouders mogen de kinderen van groep 1 tot en met 3 nog steeds bij de buitendeur van het lokaal ‘afleveren’. Denkt u hierbij aan de looproute, juist nu alle kinderen naar school komen 
is het belangrijk dat u zich hier aan houdt! 
15. Mochten ouders om wat voor reden dan ook te laat zijn, breng uw kinderen bij de hoofdingang. U kunt dan aanbellen. Let u er dan wel op dat u het schoolgebouw niet in mag. 

Onderwijs
16. Het onderwijsprogramma wordt alleen fysiek aangeboden op school. Uitzondering (risicogroep) wordt individueel afgestemd.
17. Het onderwijsprogramma wordt volledig aangeboden, inclusief muziek, GVO/HVO. Bewegingsonderwijs wordt (indien mogelijk) buiten aangeboden, de sportzaal mag (huidige stand van zaken) van de beheerder tot 1 september 2020 niet worden gebruikt. 

Overige zaken 
18. De leerlingen die jarig zijn mogen trakteren, maar het hoeft niet. De eetbare traktaties moeten voorverpakt zijn en mogen geen eigen gebakken traktaties zijn. In plaats daarvan kan ook iets meegegeven worden naar huis wat niet eetbaar is.
19. De citotoetsen van juni worden afgenomen als meetpunt voor het komend schooljaar én het resterend schooljaar.
20. Vanaf 8 juni wordt er geen noodopvang meer georganiseerd. Mocht er om wat voor reden dan ook geen onderwijs gegeven worden, dan dient u zelf voor de opvang van uw kinderen te zorgen.
21. Kinderen en medewerkers met verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten en / of verhoging of koorts blijven thuis. Na 24 uur klachtenvrij te zijn, mogen zij weer op school komen. In geval van hooikoorts is er overleg met de leerkracht. Bij een negatieve test mogen medewerkers wel weer komen werken. Ouders zijn bereikbaar om kinderen op te halen die tijdens de lesdag een van bovengenoemde klachten ontwikkelen.
22. De school zoekt bij ziekte van een leerkracht zoveel mogelijk naar vervanging. Op het moment dat er geen vervanging mogelijk is blijft de betreffende groep thuis. De kinderen worden niet onderverdeeld in andere groepen.
23. Denkt u er aan dat alle geleende spullen weer naar school komen? 

Namens het team van Essesteijn, 
Richard Joosse en Corine Lourier
Directieteam

Media
  • weer naar school
  • welkom terug
  • naamloos