Klik hier voor het Stroomdiagram
Aannamebeleid kinderen tussen 0 - 3  jaar oud  

U kunt uw kind aanmelden op Basisschool Essesteijn vanaf de geboorte tot de derde verjaardag d.m.v. het vooraanmeldingsformulier. U kunt dit aanvragen bij de administratie door een e-mail te sturen met naam en geboortedatum van uw kind naar: info@essesteijn.nl

Wij vragen u dit formulier in te vullen en als bijlage naar ons terug te sturen. Ook kunt u het bij ons afgeven of opsturen naar Basisschool Essesteijn, Elzendreef 4, 2272EB Voorburg.

Aanmelding betekent nog niet dat uw kind geplaatst is.

Zodra uw kind drie jaar is, kan de vooraanmelding worden omgezet in een definitieve aanmelding. Hiervoor ontvangt u van ons in de maand dat uw kind 3 jaar wordt per e-mail het aanmeldformulier en antwoordformulier. Wij vragen u dit formulier in te vullen en als bijlage naar ons terug te sturen. Ook kunt u het bij ons afgeven of opsturen naar Basisschool Essesteijn, Elzendreef 4, 2272EB Voorburg.

Ook nu geldt dat dit nog niet betekent dat uw kind geplaatst is.

Beschikbare plaatsen Basisschool Essesteijn

Na afloop van het kwartaal dat uw kind 3 jaar is geworden, gaan wij onze beschikbare plaatsen verdelen over alle kinderen die bij ons definitief zijn aangemeld. Wij hebben 60 plaatsen beschikbaar per jaar die wij verdelen wij over 4 kwartalen. Bij een te groot aantal aanmeldingen hanteert Basisschool Essesteijn voorrangsregels, waarbij kinderen uit categorie 1 en 2 in principe automatisch geplaatst worden. Door middel van een loting die gedaan wordt onder toezicht van de Medezeggenschapsraad verdelen we de overgebleven plaatsen over de kinderen vanaf categorie 3.

Voorrangsregels:

1. Broertjes en zusjes van kinderen die bij ons op school zitten
2. Kinderen waarvan één van de ouders een dienstverband heeft bij Stichting Panta Rhei
3. Kinderen uit het verzorgingsgebied van onze school (zie verzorgingsgebied)
4. Alle andere kinderen

Ons verzorgingsgebied

De grenzen hiervoor worden gevormd door het gebied tussen Johan Sebastiaan Bachlaan/Burgemeester Banninglaan in Leidschendam, Oosteinde/Parkweg, Rozenboomlaan/Koningin Julianalaan en de spoorlijn Voorburg-Leiden in Voorburg. Mocht u hier niet uit komen, neem dan contact op met onze school.

De beschikbare plaatsen verdelen we over vier perioden per schooljaar.

1. Oktober t/m december: e-mail wordt begin januari verzonden
2. Januari t/m maart: e-mail wordt begin april naar ouders verzonden
3. April t/m juni: e-mail wordt eind juni/begin juli naar ouders verzonden (afhankelijk van start zomervakantie)
4. Juli t/m september: e-mail wordt begin oktober naar ouders verzonden

Nog niet ingevulde plaatsen in een kwartaal kunnen op basis van de voorrangsregels opgevuld worden met kinderen van de wachtlijst van een voorgaand kwartaal.

Plaatsing

Wanneer er op Basisschool Essesteijn een plaats is voor uw kind, ontvangt u hierover per e-mail bericht tezamen met een aanvullende vragenlijst. Wij vragen u dit formulier in te vullen en als bijlage binnen één week naar ons terug te sturen. Ook kunt u het bij ons afgeven of opsturen naar Basisschool Essesteijn, Elzendreef 4, 2272EB Voorburg.

Als u de plek voor uw kind niet wilt accepteren, vragen wij u om dat per mail binnen één week aan ons te laten weten. Hierna worden alle gegevens vernietigd volgens AVG-richtlijnen.

Onze intern begeleider zal aan de hand van de aanvullende vragenlijst beoordelen of we de juiste zorg kunnen bieden en in welke kleuterklas uw kind het beste tot zijn recht komt. Mochten er nog vragen zijn, dan zal onze intern begeleider contact met u opnemen.

Indien u op meerdere scholen een plaats toegewezen heeft gekregen, vragen wij u een keuze te maken binnen de in de e-mail gestelde termijn. U dient dan andere scholen, waar uw kind ook een plaats heeft, in te lichten over uw keuze.

Na plaatsing

Na plaatsing ontvangt u per e-mail bericht over in welke kleutergroep uw kind zal worden geplaatst, tezamen met de digitale kleutergids. Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u per post een wenpakket met daarin de uitnodiging voor de eerste wendag, een welkomstbrief met verdere informatie en de noodkaart. De noodkaart moet worden ingevuld en teruggeven aan de leerkracht omdat zij deze nodig hebben in het geval van calamiteiten.

Geen plaatsing

Als we uw kind helaas geen plek kunnen bieden, krijgt u hierover per e-mail bericht. We bieden u dan de mogelijkheid, ook als uw kind op een andere school wel een plaats heeft, om uw kind tot zijn/haar vierde verjaardag bij ons op de wachtlijst te plaatsen. Mocht er in de tussentijd een plaats vrijkomen, nemen wij hierover met u contact op. Na de vierde verjaardag worden alle gegevens vernietigd volgens AVG-richtlijnen.

Gemeente Leidschendam - Voorburg

Alle scholen in Leidschendam-Voorburg hebben een gezamenlijk Sharepoint document waarin elk kind dat aangemeld is met voor-/achternaam en geboortedatum genoteerd staat. Zo kunnen alle medewerkers die de leerlingenadministratie verzorgen zien welke kinderen waar zijn aangemeld en wie wel/niet geplaatst zijn. Mochten er kinderen zonder plaats zijn, dan wordt er contact met deze ouders opgenomen door een school waar nog ruimte is. Met ouders die twee of meer plaatsen hebben aangenomen, wordt contact opgenomen. Ouders moeten dan een keuze maken op welke school zij hun kind willen inschrijven.