Klik hier voor het Stroomdiagram 

Aanmelden nadat uw kind 4 jaar oud is

Uw kind is 4 jaar oud geweest en u wilt hem of haar aanmelden op onze basisschool.

Plaatsen beschikbaar voor zij-instromers

Indien er plaatsen beschikbaar zijn zal de volgende procedure plaatsvinden:

Er zal eerst een intakegesprek plaatsvinden om de wederzijdse verwachtingen uit te spreken, waarna u kunt besluiten over te gaan tot een plaatsingsverzoek. Dit intakegesprek wordt gevoerd door een Intern begeleider of directielid;

De school neemt, na uw goedkeuring, contact op met de school van herkomst. Hierbij worden alle gegevens, waaronder het onderwijskundig rapport, opgevraagd die voor de toelating van het kind relevant zijn. Wanneer er voor de aanmelding al een schriftelijk advies, gericht op het schoolse functioneren van uw kind, op basis van onderzoeksgegevens van derden aanwezig is, dient u hierin inzage te verstrekken. Ook dient u te melden of, en zo ja wanneer, onderzoeken m.b.t. het schoolse functioneren van uw kind gaande zijn of binnen afzienbare tijd plaats zullen vinden;

De school beslist binnen zes weken na ontvangst van de aanmelding of uw kind al dan niet wordt geplaatst en neemt hierbij de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van uw kind in aanmerking. Indien de beslissing tot plaatsing niet binnen 6 weken gegeven kan worden, deelt de school dit aan u mede. De termijn kan dan met 4 weken verlengd worden. Van het besluit wordt u per e-mail in kennis gesteld. In geval van toelating van uw kind wordt na plaatsing een verklaring van inschrijving naar de school van herkomst gezonden.

De school toetst de ondersteuningsbehoefte van uw kind aan het school ondersteuningsprofiel. Kan de school daar niet in voorzien dan zoekt de school in overleg met de ouders naar een school die wel in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien. Dit kan ook een school voor speciaal (basis) onderwijs zijn.

Wanneer de school onvoldoende informatie heeft om te beoordelen of uw kind plaatsbaar is, omdat ouder(s)/verzorger(s) geen toestemming geeft/geven voor het opvragen van informatie bij de voorschool, de vorige school of voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek, kan de school besluiten de aanmelding niet in behandeling te nemen. Hiermee vervalt de zorgplicht van de school.

Geen plaatsen beschikbaar voor zij-instromers

Als uw kind (met- of zonder extra ondersteuningsbehoefte) niet geplaatst kan worden omdat er geen plaatsingsruimte is, of door de groepssamenstelling dan gaat de school in overleg met ouders over eventuele  plaatsingsmogelijkheden bij andere Panta Rhei-scholen. De scholen van Panta Rhei kunt u vinden op de website van Panta Rhei, www.stichtingpantarhei.nl

Deze site wordt slecht éénmaal per kwartaal bijgewerkt. Om teleurstellingen te voorkomen kunt u het beste contact opnemen met de school en informeren naar de mogelijkheden.

Indien u van mening bent dat een afwijzing ten onrechte is of als u zwaarwichtige redenen heeft waaruit blijkt dat plaatsing noodzakelijk is, kunt u tegen de beslissing van de school binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur van Panta Rhei. Het College van Bestuur van Panta Rhei zal binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar reageren.

Toelating

Iedere school kent eigen criteria voor plaatsing van de leerlingen. De scholen kunnen zelf, passend bij het schoolprofiel, aanvullende criteria toevoegen, waarbij de maximale groepsbezetting niet mag worden overschreden. Op onze school is de maximale groepsbezetting 30 leerlingen per groep. 

Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen dan geldt voor alle Panta Rhei scholen als eerste plaatsingscriterium:

Kinderen van wie een broertje of zusje al op de betreffende school geplaatst is of waarvan één van de ouder(s)/verzorger(s) een dienstverband heeft bij Panta Rhei, mits tijdig aangemeld en de maximale groepsbezetting niet wordt overschreden.

Toelatingscriteria school specifiek voor onze school

Kinderen afkomstig uit het verzorgingsgebied van de school. De grenzen hiervoor worden gevormd door het gebied tussen Johan Sebastiaan Bachlaan/Burgemeester Banninglaan in Leidschendam, Oosteinde/Parkweg, Rozenboomlaan/Koningin Julianalaan en de spoorlijn Voorburg-Leiden in Voorburg. Mocht u hier niet uit komen, neem dan contact op met onze school.

En tenslotte alle overige kinderen.

Bij toelating van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte zal de school jaarlijks beoordelen of de school aan de ondersteuningsvraag kan blijven voldoen. 

Wachtlijst 

Wij hebben alleen wachtlijsten voor kinderen tot vier jaar, daarna werken wij niet meer met wachtlijsten. 

Downloads

flyer kennismaking Panta Rhei