Plaatsen beschikbaar voor zij-instromers

Administratie overlegt met IB of er ruimte is in de groep. Indien er plaatsen beschikbaar zijn, zal Basisschool Essesteijn, na uw goedkeuring, contact opnemen met de school van herkomst. Hierbij worden alle gegevens, waaronder het onderwijskundig rapport, opgevraagd die voor de toelating van het kind relevant zijn. Wanneer er voor de aanmelding al een schriftelijk advies, gericht op het schoolse functioneren van uw kind, op basis van onderzoeksgegevens van derden aanwezig is, dient u hierin inzage te verstrekken. Ook dient u te melden of, en zo ja wanneer, onderzoeken m.b.t. het schoolse functioneren van uw kind gaande zijn of binnen afzienbare tijd plaats zullen vinden.

Indien noodzakelijk wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met directie e/o intern begeleider om de wederzijdse verwachtingen uit te spreken, waarna u kunt besluiten over te gaan tot een plaatsingsverzoek.

Basisschool Essesteijn toetst de ondersteuningsbehoefte van uw kind aan het school ondersteuningsprofiel. Kan de school daar niet in voorzien dan zoekt de school in overleg met de ouders naar een school die wel in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien. Dit kan ook een school voor speciaal (basis) onderwijs zijn.

Basisschool Essesteijn beslist binnen zes weken na ontvangst van de aanmelding of uw kind al dan niet wordt geplaatst en neemt hierbij de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van uw kind in aanmerking. Indien de beslissing tot plaatsing niet binnen 6 weken gegeven kan worden, delen wij dit aan u mede. De termijn kan dan met 4 weken verlengd worden. Van het besluit wordt u per e-mail in kennis gesteld.

Plaatsing zij-instromers

Indien besloten wordt dat uw kind geplaatst kan worden, wordt u daarvan door ons op de hoogte gebracht. Samen met u wordt het tijdspad overstap naar Basisschool Essesteijn afgesproken. De administratie zorgt verder voor verdere afhandeling.

Geen plaatsing voor zij-instromers

Als uw kind (met- of zonder extra ondersteuningsbehoefte) niet geplaatst kan worden omdat er geen plaatsingsruimte is, of door de groepssamenstelling dan verwijzen wij u door naar de website van de gemeente Leidschendam – Voorburg. Hier kunt u meer informatie vinden over beschikbare plaatsen op andere scholen.

Wachtlijst

Wij hebben alleen wachtlijsten voor kinderen tot vier jaar, daarna werken wij niet meer met wachtlijsten.