Overgang naar VO

In de eerste periode van groep 8 krijgen alle leerlingen een basisschooladvies. Dit advies beschrijft op welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs uw kind kan aansluiten. U heeft het advies nodig om uw kind aan te melden op een school voor voortgezet onderwijs. Het basisschooladvies is een bindend advies en de school voor voortgezet onderwijs mag bij plaatsing van uw kind niet afwijken van dit advies.

Heeft u een kind in groep 8 en wilt u meer weten over het VO?
De VO-gids/scholenwijzer geeft hierover veel informatie.

Voorlopige uitstroomverwachting en het basisschooladvies

Allereerst geven wij u informatie over hoe het basisschooladvies tot stand komt. Om tot een goed advies te komen wordt gekeken hoe uw kind zich de afgelopen jaren op de school heeft ontwikkeld. De uitkomsten van zowel methode-gebonden als niet-methode-gebonden toetsen worden meegenomen in een oordeel over de wijze waarop uw kind zich cognitief heeft ontwikkeld. Daarnaast spelen factoren als werkhouding, motivatie, doorzettingsvermogen en het welbevinden van uw kind een belangrijke rol.

Voor ouders is het soms lastig in te schatten op welk onderwijsniveau hun kind functioneert. Daarom informeren wij u tijdig. In groep 6 en 7 bespreken wij met u de uitstroomverwachting voor uw kind. U krijgt dan te horen welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs het best aansluit bij de ontwikkelingslijn van uw kind op dat moment. De uitstroomverwachting geeft, op basis van de informatie in groep 6 en 7 over de ontwikkeling van uw kind, een indruk van de te verwachte uitstroom.
Het definitieve basisschooladvies wordt in groep 8 geformuleerd en kan dus in individuele gevallen hoger of lager uitvallen dan de ontwikkeling van uw kind hiertoe aanleiding geeft. Bij zowel de uitstroomverwachting als het uiteindelijk basisschooladvies zijn meerdere personen betrokken: zowel de huidige leerkracht als voorgaande leerkrachten en de intern begeleider dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor zorgvuldige advisering.

Centrale eindtoets

Eind groep 8 wordt bij alle leerlingen van groep 8 een eindtoets afgenomen. Wij informeren u op de informatieavond van groep 8 over deze eindtoets. De eindtoets geeft een indicatie van het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs waarop uw kind het best aan zal sluiten. Ondanks het feit dat het basisschooladvies al is gegeven, blijft deze toets een belangrijk meetmoment: de toets levert immers objectieve informatie over of uw kind inderdaad presteert op het door de school ingeschatte onderwijsniveau. In de meeste situaties komen de resultaten van de eindtoets en het uitgebrachte schooladvies overeen. Als de resultaten op de eindtoets lager uitvallen dan het basisschooladvies dan blijft het bindend schooladvies staan. Als uw kind echter op de eindtoets op een hoger onderwijsniveau uitkomt dan bij het basisschooladvies dan is de school verplicht het basisschooladvies te overwegen. Wij gaan dan met u in gesprek en brengen met u in kaart of er, naast het hogere resultaat op de eindtoets, meer indicatoren zijn die een bijstelling van het basisschooladvies kunnen verantwoorden. Vervolgens besluit de directeur van de school of bijstelling plaatsvindt.  Bij een herzien advies nemen wij contact op met de school voor voortgezet onderwijs.