Medezeggenschapsraad

Meedenken en meebeslissen over het beleid van de school, dat doet de Medezeggenschapsraad. Deze is ingesteld op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen en heeft een flink aantal wettelijke bevoegdheden. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- dan wel instemmingsrecht. In de MR zitten vier ouders en vier leerkrachten, die met de directie en het bestuur overleggen over het schoolplan, de begroting, het formatieplan en alle andere denkbare onderwerpen die spelen op onze school. Vragen en opmerkingen over het reilen en zeilen van de school kunnen ouders inbrengen via de ouders in de MR of door te mailen. Ook kunnen ouders de vergaderingen zelf bijwonen.

In de medezeggenschapsraad hebben zitting:

Dominique van Swieten, Caroline Putman, Corine Vendel, Mariëlle van de Haterd, Anouk Bakker, Jorn de Vries, Lara Cox en Carina van Dongen.
Wilt u iets melden aan de MR? Dan kan dat via MR@essesteijn.nl

Vergaderdata schooljaar 2022-2023:

13 september 2022
1 november 2022
17 januari 2023
22 februari 2023
28 maart 2023
9 mei 2023
6 juni 2023

Alle vergaderingen beginnen om 18.00 uur en eindigen om 20.00 uur.

De vergaderingen van de MR zijn vrij toegankelijk. Het kan echter zijn dat er vertrouwelijke onderwerpen besproken worden. Daarom verzoeken wij u, indien u een vergadering wilt bijwonen, u van tevoren aan te melden bij één van de MR-leden.

GMR 

Omdat onze stichting het bevoegd gezag vormt van meer dan één school is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Iedere MR is in de GMR vertegenwoordigd. Dat betekent niet dat per sé vanuit iedere school een lid in de GMR gekozen moet worden.
Bevoegd gezag en MR'en kunnen afspreken dat een gekozen lid meer dan één MR of één school vertegenwoordigt.

De GMR heeft een aantal advies-en instemmingsrechten. Zaken de gehele stichting betreffend (b.v. arbeidsvoorwaarden, financiën) zullen aan de GMR worden voorgelegd.