Leerplicht en verlof

In sommige gevallen kan het nodig zijn om buiten de reguliere vrije dagen extra verlof aan te vragen voor uw kind(-eren). Let hierbij op het volgende:

- Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand 
  die volgt op die waarin het kind vijf jaar is geworden. (Voor kinderen die nog
  geen 5 jaar zijn, vragen wij u toch vriendelijk een schriftelijk verzoek voor 
  verlof in te dienen.)
- Kinderen van 5 jaar en ouder kunnen alleen na overleg met de directeur van
  de school vrij krijgen. Bij een verlofaanvraag van tien dagen of meer moet
  toestemming gevraagd worden bij de leerplichtambtenaar van de
  gemeente Leidschendam-Voorburg.
- Verlof zoals beschreven in de leerplichtwet is mogelijk voor:
  huwelijk, overlijden en andere bijzondere gebeurtenissen ter beoordeling 
  van de directie.

Indien u verlof wilt aanvragen, kunt u dit doen via Social Schools. 

Voor het bezoeken van de tandarts, huisarts, orthodontist, ed. verzoeken wij u deze zo veel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Aan het verkrijgen van verlof voor structurele behandeling onder schooltijd zijn regels verbonden.Indien u meer wilt weten waar verlof voor kan worden aangevraagd dan  bezoekt u de website van de Rijksoverheid.