Ons onderwijs

In onze school willen we kinderen bijeen brengen van verschillende levensbeschouwelijke stromingen als voorbereiding op de hedendaagse maatschappij. Die open houding is kenmerkend voor de manier waarop de school het onderwijs inricht en voor de manier waarop allen die bij de school betrokken zijn - kinderen, ouders, personeel en bestuur - met elkaar omgaan.

De belangrijkste uitgangspunten die onze school daarbij voor ogen heeft zijn:
• het bieden van kwalitatief uitstekend onderwijs,
• met specifieke aandacht voor persoonlijke vorming van de leerlingen.

Kwaliteit van het onderwijs

Onze school streeft naar kwalitatief goed onderwijs:

• Degelijkheid: met betrekking tot de ontwikkeling van kennis en inzicht van de leerlingen ligt het accent op de ‘klassieke’ kerntaken zoals rekenen, taal, lezen, aardrijkskunde e.d.
Het team werkt actief aan verbetering van de kwaliteit van dit onderwijsaanbod, onder andere door invoering van nieuwe didactische werkwijzen en aanschaf van moderne leermaterialen en lesmethodes.

• Aansluiting bij onderwijskundige ontwikkelingen: met een realistische kijk op de mogelijkheden worden moderne onderwijskundige inzichten in het onderwijs verwerkt.
Het gaat bijvoorbeeld om:
- zelfstandig werken in de groep;
- onderwijs en zorg op maat;
- onderwijs op verschillende niveaus binnen de groep;
- inzet en toepassen van digitale middelen.

• Kwaliteitsbewaking: om richting te geven aan de verbetering van ons onderwijs onderzoekt de school structureel de kwaliteit van haar onderwijs. De resultaten daarvan worden besproken met de MR en aan de ouders gecommuniceerd.

Persoonlijke vorming

We hechten belang aan de persoonlijke vorming van de kinderen. We willen leerlingen bewust maken van de verschillende culturele en levensbeschouwelijke invalshoeken die er in onze samenleving zijn, zodat ze leren met respect voor de ander persoonlijke keuzes te maken:

• Levensbeschouwelijk onderwijs: wekelijks wordt levensbeschouwelijk onderwijs gegeven vanuit 2 stromingen: humanistisch en christelijk.
• Vormingsonderwijs in de groep: groepsleerkrachten besteden aandacht aan normen en waarden en de levensbeschouwelijke achtergronden daarvan.
• Cultuuronderwijs: op verschillende manieren worden de leerlingen in aanraking gebracht met cultuur en cultuurverschillen. Er zijn excursies naar uiteenlopende tentoonstellingen, musea, toneelvoorstellingen en concerten. Ook wordt aandacht besteed aan de culturele achtergronden van verschillende volken en bevolkingsgroepen.
• Persoonlijke vaardigheden: leerlingen leren zich te presenteren via dramalessen, spreekbeurten en werkstukken. De leerling wordt gestimuleerd om zelfstandig, hulpvaardig en creatief te zijn.

Zowel voor het onderwijs als voor persoonlijke vorming geldt dat een goede sfeer op school een voorwaarde is:
- een open leerklimaat dat veilig én stimulerend is voor kinderen
- een open communicatie met ouders
- een prettige en stimulerende werksfeer voor medewerkers.