Passend onderwijs

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH. Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. 

Ondersteuning binnen de basisschool

Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We denken daarbij vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen en helpen hen zo goed mogelijk die mogelijkheden te benutten.
Soms signaleert de leerkracht of ouders dat de ontwikkeling van een kind niet helemaal naar verwachting verloopt. In zo’n situatie willen we graag met de ouders overleggen. De leerkracht kan daarbij de hulp inroepen van de intern begeleider van onze school. Zij is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg binnen de school.

Basisondersteuning

Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin staat beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning kan bieden. Alle scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH hebben via hun besturen afspraken gemaakt over het niveau van de basisondersteuning in de scholen. Iedere school binnen SPPOH biedt deze basisondersteuning. Dat houdt in dat elke school haar basiskwaliteit op orde heeft, het dagelijks handelen altijd op de leerling afstemt (handelingsgericht werken), een interne ondersteuningsstructuur heeft en een aantal preventieve en licht curatieve interventies kan uitvoeren.
Voor onze school geldt dat de basisondersteuning op orde is. Er zijn echter altijd ontwikkelpunten. Deze worden in het jaarplan opgenomen en zijn terug te vinden in de schoolgids.
Wij houden rekening met verschillen in de ontwikkeling van kinderen door het onderwijs zo veel mogelijk gedifferentieerd aan te bieden.

Extra ondersteuning

Voor sommige leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning. Ook onze school biedt extra ondersteuning. Te denken valt aan de ondersteunende medewerkers met ambulante tijd en de plusklas.
Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH zorgen we ervoor dat voor ieder kind de juiste extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door ambulante begeleiding bij ons op school (een arrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een andere school. Aan de inzet van extra ondersteuning gaat altijd uitgebreid overleg vooraf met de ouders en de benodigde deskundigen.

Onze school gaat voor goed onderwijs. Wij streven er naar om in overleg met de ouders van onze leerlingen tot goed onderwijs en (indien nodig ) een optimale ondersteuning van onze leerlingen te komen. Wanneer het, ondanks alle inspanningen, toch niet lukt om tot een gezamenlijk plan voor de leerling te komen, kunnen wij contact opnemen met het samenwerkingsverband SPPOH. Samen met de adviseur van SPPOH kan dan besproken worden hoe toch een bij de leerling passend plan kan worden gemaakt.