Veiligheid op school

De school wil voor de leerlingen een veilige plaats zijn, waar zij zich op hun gemak voelen, zichzelf durven zijn, zich geaccepteerd voelen en vertrouwen in zichzelf en in anderen hebben. Voor de leerkrachten betekent dit concreet: dat zij oog hebben voor het individu, een open houding hebben, en een goede relatie opbouwen, waarin het kind zich gekend weet. In deze sfeer kunnen kinderen zich ontwikkelen tot zelfredzame, zelfverantwoordelijke wereldburgers.

Door vooral duidelijk te zijn in wat we wel en niet tolereren en door met elkaar in gesprek te gaan, hopen we dat onze leerlingen met begrip en respect handelen. Het pesten van elkaar, agressie naar elkaar, discriminatie of andere vormen van verbaal of fysiek geweld zijn voor ons onaanvaardbaar. Indien zich toch een vervelende situatie voordoet, zullen we na een gesprek met de leerling en de ouders/verzorgers een beslissing nemen afhankelijk van de ernst van het incident. Wij handelen conform de afspraken zoals we die met elkaar in het Gedragsprotocol gemaakt hebben.

Op school hebben we ook regels met elkaar afgesproken. Deze zijn geformuleerd op school en klassenniveau om een goede sociale relatie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders te waarborgen. Tevens zijn die van belang om structuur, duidelijkheid en grenzen te bieden. Voor ons zijn deze regels van belang om een werkzame situatie en een doorgaande lijn in de school te creëren.

Ter bevordering van gewenst gedrag hebben we tien omgangsregels geformuleerd: