Per 11 mei is de school weer open!

Beste ouders en verzorgers van Essesteijn,

Hierbij informeren wij u hoe wij als team van Essesteijn het onderwijs in het schoolgebouw weer gaan opstarten in de aanloop naar een volledig hervatten van onze lesdagen.

Naar aanleiding van de kaders die door Panta Rhei en de rijksoverheid zijn gesteld, de input van personeel, ouders (vragenlijst) en medezeggenschapsraad heeft het managementteam besloten om onze leerlingen in deze overgangsperiode twee hele dagen op school onderwijs te geven.

De helft van de kinderen (A groep) worden uitgenodigd op maandag en donderdag, de andere helft (B groep) wordt op dinsdag en vrijdag uitgenodigd. U zult begrijpen dat het indelen van de kinderen een uitdaging is. Wij kunnen geen rekening houden met alle individuele wensen. Verderop in de brief leest u welke volgorde wij hanteren bij het indelen van de kinderen.

De woensdag gebruiken wij als ‘tussendag’. Op deze dag heeft de leerkracht extra aandacht voor individuele instructie, instructie aan groepjes leerlingen of worden er keuzes gemaakt die voor dat leerjaar en groep belangrijk zijn. Ook heeft de leerkracht ruimte en tijd voor het lesprogramma en de weektaak. Tussen de verschillende leerjaren en groepen kunnen op deze dag verschillen ontstaan.

Uitgangspunten voor ons onderwijs én de keuze voor hele dagen zijn o.a.:
- de helft van de groep is welkom op school;
- een vast dagritme met zo min mogelijk leerlingenstromen en voldoende ruimte voor instructie en begeleiding/sociaal emotioneel welzijn;
- de weektaak zoveel mogelijk vasthouden zoals momenteel wordt gehanteerd;
- een balans tussen instructie op school en verwerking thuis;
- voldoende ruimte voor onze leerkrachten om het onderwijs opnieuw aan te passen;
- voldoende ruimte voor kinderen met arrangementen, extra zorg en begeleiding.

Hieronder benoemen wij een aantal zaken die wij hebben opgesteld n.a.v. de brief die u gisteren heeft ontvangen. Wilt u onderstaande doornemen met uw kinderen, zodat zij goed op de hoogte zijn van hoe het er na de meivakantie uit gaat zien?

Toegankelijkheid
De school is alleen toegankelijk voor medewerkers, begeleiders van arrangementen, kinderen en schoonmakers. Op dit moment staan wij nog geen TSO medewerkers toe.

Externe bedrijven voor noodzakelijk onderhoud en/of het doorgaan van de onderwijskundige en organisatorische continuïteit zijn alleen op afspraak (en onder voorwaarden) welkom in de school.

Afspraken met ouders vinden bij voorkeur telefonisch en/of via videobellen plaats. Indien noodzakelijk mogen ouders alleen het schoolgebouw betreden op afspraak. Daarbij wordt de anderhalve meter afstand in acht genomen.

Brengen en halen
- Kom alleen met uw kind(eren) en stuur uw kinderen vanaf groep 4 zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Houd overal anderhalve meter afstand van andere gezinnen.

- Kinderen van groep 1,2 en 3 brengt u tot aan de buitendeur (grenzend aan het schoolplein) van het eigen lokaal. U maakt geen gebruik van de hoofdingang! U levert de kinderen af en vertrekt gelijk. Bij het ophalen kunt u ze op het plein opwachten, met anderhalve meter afstand.
De kinderen gaan op hun plek zitten en volgen daarna de aanwijzingen van de juf of meester op om hun jassen naar de gang te brengen. U loopt niet mee het lokaal in. Houd afstand van de juf.

- Kinderen van groep 4 tot en met groep 8 brengt u tot de rand van het schoolplein aan de groep ½ en 3 zijde. U kunt ze bij het ophalen buiten het hek opwachten.

- Kinderen van groep 4 t/m 8 mag u aan de hoofdingang zijde tot aan de groene heuvel brengen. U komt niet voorbij de groene heuvel. U kunt ze daar ook weer ophalen.
Kinderen kunnen uiteraard wel met een broertje of zusje meelopen. De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen dus gebruik maken van de ingangen aan beide zijde van het gebouw.

Mededelingen van ouders aan leerkrachten gaan via de mail!

Schooltijden
- De schooltijden zijn tot de volledige openstelling aangepast, van 8.30 uur tot 14.30 uur. De kinderen hebben rond 12.00 lunchpauze van een half uur en wij organiseren tussendoor nog een pauze voor de kinderen.
- De A groep komt op maandag of donderdag op school, de B groep op dinsdag en vrijdag. U krijgt nog een rooster wanneer uw kind op school wordt verwacht.
Kinderen zijn ingedeeld volgens een volgorde: kinderen van ouders die in de vitale beroepsgroepen vallen, kinderen met specifieke arrangement begeleiders op bepaalde dagen, broertjes en zusjes, overige leerlingen. Wij kunnen door de complexiteit geen rekening houden met werkdagen en andere individuele wensen van kinderen en ouders.
- Tijdens de schooldag concentreren de lessen zich voornamelijk op het sociaal welzijn en de kernvakken.
- Tijdens de thuisdag werken kinderen aan de verwerking van lessen en de weektaak. Op deze dag is de leerkracht niet beschikbaar voor de leerling.

Nieuwe leerlingen
Leerlingen die vier jaar zijn geworden en al wendagen hebben gehad, worden op school verwacht.
Kinderen die in de periode van 16 maart tot 12 juni jarig zijn en nog niet gewend hebben, worden nog niet op school verwacht. De groepsleerkracht zal (uiterlijk dinsdag 28 april) persoonlijk contact opnemen met de ouders van deze leerlingen.

Veiligheid en hygiëne
De richtlijnen van het RIVM zijn leidend in de school.

- Kinderen die verkouden zijn, hoesten, keelpijn hebben of koorts mogen niet naar school.
- Ouders die symptomen hebben worden geacht thuis te blijven. Zij regelen zelf dat hun kinderen door een gezond persoon worden gebracht/gehaald.
- Kinderen van ouders die in quarantaine zijn, kunnen niet naar school.
- Personeelsleden die verkouden zijn of een van de andere verschijnselen hebben (en niet per definitie ziek zijn), geven les op afstand. De kinderen van de groep gaan dan niet naar school, tenzij er vervanging is.
- Er wordt op school minimaal tweemaal per dag schoongemaakt.
- Bij het gebruik van sanitair is handen wassen verplicht. Leerlingen wassen in de klas regelmatig hun handen (na buitenspelen en voorafgaand aan het eten) op aanwijzing van de groepsleerkracht.
- Personeel blijft zoveel mogelijk op afstand van anderhalve meter. Waar noodzakelijk zal personeel kinderen fysiek helpen, met het in acht nemen van de hygiëne maatregelen. Voor personeel zijn wij in contact met een bedrijf om de ‘kuch’schermen te leveren.
- Kinderen die tijdens de lesdag één van de symptomen krijgen die het RIVM in de richtlijnen heeft staan, worden door ouders verplicht opgehaald. Ouders dienen te allen tijde bereikbaar te zijn voor de school.

Vervanging
Een leerkracht die ziek is (niet alleen verkouden of hoesten), kan geen onderwijs verzorgen. Net als anders zoeken wij naar vervangend personeel. Tegelijkertijd is het niet eenvoudig om op dit moment als tijdelijke vervanger het lesprogramma goed vorm te geven. Wij zullen per situatie een afweging maken, rekening houdend met de mogelijkheden van de vervanger, het lesprogramma van die dag en de bekendheid van de vervanger met de school. Houdt u daarom rekening met thuisonderwijs op die dag.

Praktische zaken
Wij zullen de kinderen zoveel mogelijk in de groepsruimte houden. Dit betekent dat een aantal praktische zaken anders georganiseerd gaan worden. Zo wordt er bijvoorbeeld niet getrakteerd buiten de eigen klas en zullen er geen groep doorbrekende activiteiten plaatsvinden. Panta Rhei heeft alle studiedagen, evenementen en activiteiten opgeschort. De musical is momenteel nog een bepreekpunt. Wij bekijken in welke vorm dit kan plaatsvinden.

Vitale beroepsgroepen
Ouders van vitale beroepsgroepen, die momenteel gebruik maken van de noodopvang, kunnen hun kinderen op dezelfde dagen naar school brengen als dit momenteel gebeurt. Op de thuiswerkdagen van uw kind organiseren wij noodopvang. Probeert u wel zoveel mogelijk zelf opvang te regelen, wij hebben ons personeel zoveel als kan nodig voor het geven van onderwijs.

Ziekmelding leerling
Op de schooldag van uw kind, meldt u uw kind telefonisch af door de school te bellen.

CITO
Vanuit het Panta Rhei is besloten om de citotoetsen in juni af te nemen in de periode juni t/m oktober. Als school hebben wij gekozen om de toetsen in juni af te nemen, zodat er een goed beeld ontstaat van de huidige stand van zaken en wij daar goed bij kunnen aansluiten. Deze cito wordt ook als zodanig in het leerling dossier opgenomen.

Tot slot
Het deels openstellen van de scholen geeft weer nieuwe uitdagingen. Het is helaas niet mogelijk om alle individuele wensen op maat te bedienen. Voor sommige medewerkers is het ook spannend i.v.m. persoonlijke omstandigheden (risicogroep), wij zijn er niet zeker van dat alle groepsleerkrachten na de meivakantie kunnen starten. Blijf als ouders afstand houden van ons personeel, om een mogelijke besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Wij hebben er weer zin in om alle kinderen te ontmoeten!

Het team van Essesteijn
Media
  • school open