Algemene informatie

Algemene informatie


In onze samenwerkingsschool willen we kinderen bijeen brengen van verschillende levensbeschouwelijke stromingen als voorbereiding op de hedendaagse maatschappij. Die open houding is kenmerkend voor de manier waarop de school het onderwijs inricht en voor de manier waarop allen die bij de school betrokken zijn kinderen, ouders, personeel en bestuur met elkaar omgaan.
De belangrijkste uitgangspunten die onze school daarbij voor ogen heeft zijn:

Het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, met specifieke aandacht voor persoonlijke vorming van de leerlingen.

Hoe we dat willen doen is hieronder beschreven. Het geeft een goede indruk van de manier waarop de school nu werkt en ook een beeld van de richting waarin we ons verder willen ontwikkelen.

Kwaliteit van het onderwijs: Onze school streeft naar kwalitatief goed onderwijs. In de volgende punten is dit zichtbaar:
Degelijkheid: met betrekking tot de ontwikkeling van kennis en inzicht van de leerlingen ligt het accent op de 'klassieke' kerntaken zoals rekenen, taal, lezen, aardrijkskunde e.d. Het team werkt actief aan verbetering van de kwaliteit van dit onderwijsaanbod, onder andere door invoering van nieuwe didactische werkwijzen en aanschaf van moderne leermaterialen en lesmethodes.
Aansluiting bij onderwijskundige ontwikkelingen: met een realistische kijk op de mogelijkheden worden moderne onderwijskundige inzichten in het onderwijs verwerkt.
Het gaat bijvoorbeeld om:
- zelfstandig werken in de groep;
- onderwijs en zorg op maat;
- onderwijs op verschillende niveaus binnen de klas.
Kwaliteitsbewaking: om richting te geven aan de verbetering van ons onderwijs zal de school in toenemende mate de kwaliteit van haar onderwijs onderzoeken en de uitkomst ook voor ouders zichtbaar maken.

Persoonlijke vorming: Een tweede kenmerk van onze samenwerkingsschool is het grote belang dat we hechten aan de persoonlijke vorming van de kinderen. We willen leerlingen bewust maken van de verschillende culturele en levensbeschouwelijke invalshoeken die er in onze samenleving zijn, zodat ze leren met respect voor de ander persoonlijke keuzes te maken.
In de volgende punten is dit zichtbaar:
Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs: wekelijks wordt levensbeschouwelijk onderwijs gegeven vanuit twee stromingen: humanistisch en protestants-christelijk.
Vormingsonderwijs in de groep: groepsleerkrachten besteden aandacht aan normen en waarden en de levensbeschouwelijke achtergronden daarvan. Ze stimuleren vooral het gesprek hierover tussen leerlingen.
Cultuuronderwijs: op verschillende manieren worden de leerlingen in aanraking gebracht met cultuur en cultuurverschillen. Er zijn excursies naar uiteenlopende tentoonstellingen, musea, toneelvoorstellingen en concerten. Ook wordt aandacht besteed aan de culturele achtergronden van verschillende volken en bevolkingsgroepen.
Persoonlijke vaardigheden: leerlingen leren zich te presenteren via dramalessen, spreekbeurten en werkstukken. De leerling wordt gestimuleerd om zelfstandig, hulpvaardig en creatief te zijn.

Zowel voor de het onderwijs als voor persoonlijke vorming geldt dat een goede sfeer op school een voorwaarde is. Die sfeer, die zeer bewust wordt nagestreefd, uit zich in:

* een open leerklimaat dat veilig én stimulerend is voor kinderen;
* een open communicatie met ouders;
* een prettige en stimulerende werksfeer voor medewerkers.

Locatie van de school

Locatie van de school


Waar kunt u onze school vinden?

» Klik hier voor de juiste locatie

Het vinden van de hoofdingang

Het vinden van de hoofdingang


Onze hoofdingang ligt in het verlengde van de loopbrug over de Monseigneur van Steelaan. De Elzendreef is een zijstraat van de Mgr. Van Steelaan.
Vanaf de parkeerplaats bij de sporthal: Loop langs het groene hek in de richting van de Mgr. Van Steelaan. Loop NIET in de richting van de loopbrug naar de sporthal, dan komt u aan de achterzijde van het complex uit!

Gewoon meedoen

Gewoon meedoen


Alle kinderen zijn verplicht aan alle activiteiten van de school mee te doen, behalve aan die activiteiten die buiten schooltijd vallen.